Ochrana osobných údajov

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Článok 28 GDPR stanovil povinnosť Dodávateľa uzatvoriť so objednávateľom zmluvu o spracovaní osobných údajov pred začatím spracovania osobných údajov najneskôr v deň začatia spracovania osobných údajov.
Uzavretím tejto zmluvy sa ruší pôvodná zmluva o spracovaní osobných údajov, ktorú zmluvné strany uzavreli podľa zákona č. 122/2013.

Článok II.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností dodávateľa a objednávateľa /zákazníka/ pri spracovaní osobných údajov zákazníka dodávateľom.

Článok III

Predmet, povaha a účel spracovania

Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracovať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom

Dodávateľ spracúva osobné údaje zákazníka za účelom:

Uzatvorenia objednávky, zmluvy o dielo na dodanie a montáž žalúzií, sieťok proti hmyzu, vstavaných skríň, roliet na okná resp. dodanie a montáž okien a dverí, či markíz

Evidencie agendy – zoznam zákazníkov – montáž – pre prípadné reklamácie a pre záručné podmienky

Spracúvavame vaše osobné údaje a chránime si ich v písomnej podobe, resp. v počítači. Vedieme evidenciu zákazníkov, ktorým sme montovali nami dodávané výrobky. Vaše údaje budeme spracovávať aj za účelom plnenia našich daňových povinností podľa zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda plnenie právnych povinností čl.6 ods.1 písm. c všeobec. Nariadenia o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme spracovávať aj za účelom prípadnej ochrany našich práv v správnom, civilnom alebo trestnom konaní /ak by ste naplnili svoje povinnosti alebo naopak, domnievali sa že mi si neplníme svoje zákonné či zmluvné povinnosti.

Článok IV

Doba spracovania

Dodávateľ sa pri spracovaní osobných údajov riadi zásadou minimalizácie uchovávania, podľa článku 5 ods.1 písm. c) GDPR, a teda osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; Vaše údaje budeme spracovávať podľa § 69 zák.č. 563/2009 Z.z. o správe daní po dobu 10 rokov v ktorom vznikla daňová povinnosť podať daňové priznanie resp. do doby než vyjadríte svoj nesúhlas proti spacovaniu vašich osobných údajov. Účtovné doklady a účtovné záznamy budeme spracovávať podľa § 35 zák.č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve pod dobu 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú.

Článok V

Kategórie dotknutých osôb a rozsah osobných údajov

Dodávateľ spracúva pre svoju účtovnú agendu osobné údaje zákazníka a tieto obsahujú nasledovný rozsah osobných údajov.

meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, adresa kde sa bude montovať, po príp. telefónny kontakt – toto platí u súkromných osôb, v prípade fyzickej osoby, či právnickej osoby sú potrebné pre účely účtovníctva aj IČO a DIČ, IČ DPH SK resp. čísla účtov v banke

Článok VI

Práva a povinnosti dodávateľa - sprostredkovateľa

Dodávateľ môže spracovaním osobných údajov poveriť len svojho zamestnanca, ktorý poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracovanie osobných údajov spĺňalo požiadavky tohto zákona a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

Článok VII

Práva a povinnosti dodávateľa

Spracúva osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov objednávateľa, a to aj pokiaľ ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, s výnimkou prípadov, keď si to vyžaduje právo Únie alebo právo členského štátu, ktorému sprostredkovateľ podlieha; v takom prípade dodávateľ oznámi objednávateľovi túto právnu požiadavku pred spracúvaním, pokiaľ dané právo takéto oznámenie nezakazuje zo závažných dôvodov verejného záujmu;

Zabezpečí, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že zachovajú dôvernosť informácií, alebo aby boli viazané vhodnou povinnosťou zachovávať dôvernosť informácií vyplývajúcou zo štatútu;

Vykoná všetky požadované opatrenia podľa článku 32 GDPR;

Dodržiava podmienky zapojenia ďalšieho sprostredkovateľa uvedené v odsekoch 2 a 4, článku 28 GDPR;

Po zohľadnení povahy spracúvania v čo najväčšej miere pomáha dodávateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby ustanovených v kapitole III;

Pomáha dodávateľovi zabezpečiť plnenie povinností podľa článkov 32 až 36 GDPR s prihliadnutím na povahu spracúvania a informácie dostupné objednávateľovi;

Po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania na základe rozhodnutia dodávateľa všetky osobné údaje vymaže alebo vráti objednávateľovi a vymaže existujúce kópie, ak právo Únie alebo právo členského štátu nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov;

Ak dodávateľ zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činností v mene objednávateľa ďalšieho sprostredkovateľa, tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi sa prostredníctvom zmluvy alebo iného právneho aktu podľa práva Únie alebo práva členského štátu uložia rovnaké povinnosti ochrany údajov, ako sa stanovujú v zmluve alebo inom právnom akte uzatvorenom medzi objednávateľom a dodávateľom podľa odseku 3 článku 28 GDPR, a to predovšetkým poskytnutie dostatočných záruk na vykonanie primeraných technických a organizačných opatrení takým spôsobom, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky tohto nariadenia. Ak tento ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti ochrany údajov, pôvodný dodávateľ zostáva voči objednávateľovi plne zodpovedný za plnenie povinností tohto ďalšieho sprostredkovateľa.

Článok VIII

Výpoveď zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej dobe dva mesiace.Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho podoručení výpovede jednou zo zmluvných strán.

Ku dňu výpovede zaniká záväzok a právo dodávateľa spracovávať osobné údaje objednávateľa.

Povinnosť mlčanlivosti trvá pre obe zmluvné strany aj po ukončení tejto zmluvy.

Ak nebudete spokojní s tým, akým spôsobom Vaše osobné údaje spracúvavame, máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajom so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27 – Ružinov, email:statny.dozor pdp.gov.sk tel.+421/2/32313214

V prípade otázok, pripomienok alebo sťažností sa môžete obrátiť na nás: email: fejes.rolety gmail.com ,tel. 058 7329877 Vašu požiadavku vybavíme ihneď.

Článok IX

Záverečné ustanovenia

Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom vyhotovení.

Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán nariadením GDPR a Obchodným zákonníkom.

Všetky prípadné zmeny zmluvy sa uskutočnia len v písomnej forme dodatkom po vzájomnej dohode zmluvných strán.